Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące na pograniczu austriacko – szwajcarskim, będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obszaru Schengen. Ze względu na niskie podatki oraz korzystne dla klientów przepisy prawa bankowego uważany jest za jeden z „rajów podatkowych”. Może też być uważany za „ojczyznę” fundacji, ponieważ przepisy dotyczące ich funkcjonowania na terenie księstwa pojawiły się już w 1926 roku.

Współcześnie na szczególna uwagę zasługuje Stiftung, czyli Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein.

 

Cele fundacji Stiftung

Fundacja prawa Księstwa Liechtenstein jest tworzona dla ochrony określonego majątku przekazanego przez fundatora (może nim być osoba fizyczna lub prawna), zarządzania nim oraz przekazywania z pokolenia na pokolenie.

 

Założenie fundacji

Do założenia omawianej fundacji konieczne jest sporządzenie dokumentu o nazwie Akt Utworzenia Fundacji, określającym m.in. jej nazwę (musi zawierać słowo „fundacja”). Powołanie do życia fundacji Stiftung wymaga posiadania kapitału założycielskiego w kwocie minimum 30 000 franków szwajcarskich. Kapitał ten może być sukcesywnie powiększany, co ciekawe, nie tylko przez fundatora, ale także przez osoby trzecie.

 

Organy fundacji

Prawo Księstwa Liechtenstein wymaga istnienia tylko jednego organu fundacji – Rady Fundacji. Jej zakres kompetencji jest zapisany we wspomnianym wyżej Akcie Utworzenia Fundacji. W gestii fundatora leży, czy powoła dodatkowe organy: kuratora lub protektora, do których obowiązków należy nadzór nad beneficjentami.

 

Beneficjenci

Istnieją cztery kategorie beneficjentów fundacji w Liechtensteinie:

  • beneficjenci faktyczni – korzystają oni z majątku fundacji bez specjalnych obostrzeń
  • beneficjenci potencjalni – mogą korzystać z majątku fundacji po wcześniejszym spełnieniu określonego/określonych warunków
  • specjalna kategoria beneficjentów potencjalnych – mogą oni korzystać z majątku fundacji wskutek decyzji organów fundacji
  • beneficjenci mający prawa do majątku likwidacyjnego fundacji

 

Zalety fundacji w Liechtensteinie

Przepisy prawa podatkowego Księstwa nie wymagają od fundacji zapłaty podatku dochodowego. Opodatkowaniu nie podlega także transfer majątku fundacji do zagranicznych beneficjentów. Dane fundatorów oraz beneficjentów nie muszą być ujęte w rejestrach handlowych Księstwa Liechtenstein – świadczy to o wysokim stopniu poufności, jaki tamtejsze prawo gwarantuje podmiotom powiązanym z funkcjonowaniem fundacji.

 

Dodatkowe informacje

Fundacje w Liechtensteinie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej – wyjątkiem jest sytuacja, w której prowadzenia tego rodzaju działalności jest niezbędne dla osiągnięcia zapisanych w Akcie Utworzenia Fundacji celów należących do kategorii non – profit.

Dowiedz się więcej o prowadzeniu działalności w rajach podatkowych.