Panama, jako jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych „rajów podatkowych” na świeci, stanowi korzystne środowisko prawne nie tylko to zakładania spółek, ale także fundacji.

 

Charakterystyczną, typowa dla panamskiego prawa strukturą jest Fundación de Interés Privado, czyli Fundacja Interesu Prywatnego. Jej głównym celem (podobnie zresztą jak wszystkich innych Fundacji Interesu/Pożytku Prywatnego) jest zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora w sposób przynoszący maksymalne korzyści beneficjentom fundacji. Ponadto tej struktury używa się w celu ochrony aktywów oraz skutecznego międzynarodowego planowania podatkowego.

 

Zalety panamskiej Fundacji Interesu Prywatnego

Zgodnie z literą panamskiego prawa, fundacje, podobnie jak spółki, nie są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od zysków uzyskanych poza granicą Panamy (konieczna jest jedynie niewielka, coroczna opłata administracyjna).

Ponadto tamtejsze przepisy gwarantują wysoki stopień poufności obejmujący informacje dotyczące zarówno działalności fundacji (nawet po jej likwidacji), jak i osobistych danych członków rady oraz beneficjentów fundacji. Podmioty, które ujawniły by fakty objęte klauzulą poufności, zagrożone są zastosowaniem wobec nich sankcji karnych oraz finansowych.

W ramach gwarantowanej poufności, fundacja nie jest zobowiązana do corocznego składania sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych.

 

Fundator

Nie ma znaczenia, czy fundatorem będzie osoba prawna czy fizyczna, ani to, jakiej jest narodowości, jednak jej dane muszą zostać zamieszczone w Statucie Fundacji. Fundator może być jednocześnie beneficjentem.

 

Beneficjenci

Zakres możliwych beneficjentów fundacji jest bardzo szeroki; obejmuje bowiem samego fundatora, protektora, członków rady, jak i wskazane przez fundatora dowolne podmioty. Nie ma górnej granicy liczby beneficjentów.

 

Organy panamskiej Fundacji Interesu Prywatnego

Protektor – ustanowiony przez Radę Fundacji podmiot kontrolujący działania oraz aktywa fundacji. Protektor powoływany jest z chwilą powstania fundacji, na mocy dokumentu, którego nie trzeba umieszczać w żadnych rejestrach.

 

Rada Fundacji – organ odpowiedzialny za wykonywanie zadań fundacji. Musi składać się co najmniej z trzech osób fizycznych lub jednej prawnej. Nie ma wymogów dotyczących narodowości członków Rady, podobnie jak terminu i lokalizacji jej spotkań.

 

Dodatkowe informacje

Fundacja nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania poszczególnych beneficjentów. Podobnie rzecz się ma w stosunku do fundatorów, protektorów i Rady Fundacji – ich wierzytelności nie mogą być pokrywane ze środków fundacji (wyjątek stanowi sytuacja, w której wspomniane wierzytelności powstały na skutek działań samej fundacji).

Majątek należący do Fundacji Interesu Prywatnego nie musi być lokowany w Panamie. Fundación de Interés Privado nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale do jej majątku mogą należeć spółki, które taka działalność prowadzą.

Teoretycznie założenie fundacji wymaga kapitału założycielskiego w wysokości 10 000 USD, ale prawo nie określa terminu, w którym zostanie on wpłacony.

Dowiedz się więcej o działaniach i sposobach optymalizacji podatkowej.