Optymalizacja podatkowa, to podejmowany przez przedsiębiorstwa zespół działań, którego celem jest obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych. Działania takie podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zatem całkowicie legalne i w żadnym wypadku nie wolno utożsamiać ich z oszustwami podatkowymi, czyli świadomym i celowym łamaniu prawa podatkowego, w celu uniknięcia zapłaty należnego podatku.

 

Najczęściej stosowane metody optymalizacji podatkowej

 

Wybór odpowiedniej jurysdykcji

Różne państwa wprowadzają na swoim terytorium różne przepisy podatkowe, określające ich konkretne stawki, ulgi, odliczenia itp. Niektóre z krajów, chcąc przyciągnąć zagranicznych inwestorów, oferują nawet zerowe stawki podatku dochodowego, pod warunkiem, ze dochód będzie osiągany poza ich terytorium (są to tzw. „raje podatkowe”). Rejestracja lub przeniesienie działalności gospodarczej do takiego „raju”, może więc być uznana za optymalizacje podatkową, ponieważ jest całkowicie legalna (mimo, że raje podatkowe poddawane są krytyce ze strony państw Unii Europejskiej i OECD, określających je jako „kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową” – jest to jednak raczej wyraz ich obaw o utratę ewentualnych zysków podatkowych, niż dowód na nielegalność metod stosowanych przez „raje”). Ważne aby zabezpieczyć przeniesienie firmy do raju podatkowego odpowiednio przygotowaną dokumentacją, aby taki zabieg nie został uznany za obejście prawa podatkowego.

Więcej o klauzuli obejścia prawa podatkowego napiszemy już niebawem w artykule: Klauzula obejścia prawa podatkowego 2016 

 

Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Przedsiębiorca, prowadzący międzynarodową działalność gospodarczą (dokonujący transakcji transgranicznych), może znaleźć się w sytuacji, w której uzyskany przez niego dochód zostanie pomniejszony o tzw. „podatek u źródła”, opłacany w miejscu uzyskania rzeczonego dochodu, a następnie zapłaci podatek dochodowy w miejscu swojej rezydencji podatkowej, czyli kraju, w którym zarejestrował swoją działalność. W praktyce, oznaczało by to konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku od jednego dochodu. Przeciwdziałać temu mają właśnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, obniżające lub redukujące stawki należnych podatków. Kwoty, rodzaje oraz sposoby redukcji wysokości należnych podatków określają konkretne umowy zawierane pomiędzy poszczególnymi państwami. Umowy takie mogą np.:

 

– obniżyć lub zredukować do 0% kwotę podatku u źródła

– umożliwić odliczenie podatku opłaconego w kraju zarobkowania od podatku płaconego w miejscu rezydencji podatkowej

– narzucić obowiązek zapłaty podatku w kraju zarobkowania, ale za to nie pobierać go w miejscu zamieszkania

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą zostać zykorzystane do optymalizacji każdego źródła dochodu firmy, pracownika lub członka kadry zarządzającej.

 

Wybór odpowiedniej struktury biznesowej

Kolejną metodą, może być prowadzenie działalności gospodarczej przy zastosowaniu odpowiedniej struktury biznesowej (krajowej lub zagranicznej), umożliwiającej skuteczną optymalizację podatkową – tzw. „wehikułu podatkowego”. Jednak ten rodzaj optymalizacji jest bardzo skomplikowany, jako ze należy dokonać właściwego wyboru nie tylko odpowiedniej struktury (np. spółki komandytowej), ale także odpowiedniej lokalizacji (np. na Cyprze czy na Malcie). Dzieje się tak dlatego, że różne kraje wprowadzają swoje przepisy dotyczące powoływania, działalności i stawek podatkowych dla konkretnych rodzajów spółek czy fundacji. Planując utworzenia „wehikułu podatkowego”, dobrze jest skonsultować się z profesjonalnym doradcą, który pomoże wybrać odpowiednią lokalizację i formę przedsiębiorstwa, pod kątem rodzaju prowadzonej działalności i możliwych do uzyskania korzyści podatkowych.

 

Trzeba pamiętać, że wymienione wyżej metody optymalizacji podatkowej „przenikają” się nawzajem – oznacza to, że aby cieszyć się wymiernymi korzyściami podatkowymi, należy stosować je jednocześnie (np. powołać do życia odpowiednia strukturę w „raju podatkowym”, połączonym z innymi państwami umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Zobacz w ofercie proponowane sposoby optymalizacji podatkowej.