Podmioty, które zamierzają zainwestować swój kapitał na rynku finansowym, rozpatrują najczęściej jedną z dwóch, powszechnie znanych metod: inwestycję bezpośrednią, czyli np. zakup akcji lub obligacji, albo inwestycję pośrednią, polegającą na usługach profesjonalnych funduszy inwestycyjnych. Jednakże warto sobie zdać sprawę z faktu, że w Europie Zachodniej, a ostatnimi laty również w Polsce, pojawił się trzeci, bardzo atrakcyjny sposób na inwestowanie środków finansowych: metoda Unit – Linked.

Czym jest metoda Unit – Linked?

Metoda Unit – Linked (dosłownie: naczynia połączone) stanowi niejako ewolucję drugiego ze wspomnianych sposobów inwestowania (z zastosowaniem funduszy inwestycyjnych), która wykorzystuje strukturę prawną polisy (stąd można się spotkać z nazwą „polisa unit – linked”).

Rozwiązanie Unit – Linked polega na gromadzeniu oszczędności przeznaczonych na inwestycje w kilku funduszach inwestycyjnych, działających niezależnie od przedsiębiorstwa oferującego tego typu polisę. Fundusze te zarządzane są przez niezależne od siebie towarzystwa inwestycyjne i w ten sposób tworzony jest pewien „koszyk”, którego zawartość kontrolowana jest przez kilka podmiotów. Taka dywersyfikacja podmiotów zarządzających naszymi środkami finansowymi stanowi dla nich sama w sobie gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku upadłości jednego z takich towarzystw nie przepadają cale oszczędności. Dodatkowo na firmie oferującej polisy Unit – Linked spoczywa obowiązek weryfikacji poszczególnych firm, którym powierzane są pieniądze klientów. Taka weryfikacja dokonywana jest cyklicznie, co pozwala nie tylko na bieżącą ocenę ich kondycji, ale też na odrzucenie funduszy niespełniających oczekiwań inwestorów i promocję tych, które radzą sobie bardzo dobrze. Jest to kolejny czynnik, który znacząco podnosi bezpieczeństwo inwestowanych oszczędności, jako że ryzyko upadłości nawet jednego z wybranych przez klientów towarzystw jest bliskie zeru.

Co więcej, struktura Unit – Linked pozwala na łatwe i bezpłatne przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi funduszami. A to z kolei umożliwia błyskawiczne dostosowanie się do sytuacji rynkowej lub reagowanie na zmieniającą się kondycję konkretnych towarzystw inwestycyjnych.

Dla kogo przeznaczona jest struktura Unit – Linked?

Niewątpliwą zaletą omawianego rozwiązania jest szeroki zakres podmiotów mogących z niego korzystać. Są to bowiem wszystkie rodzaje spółek osobowych i kapitałowych, spółki o strukturze mieszanej, a także jednoosobowe działalności gospodarcze (przy czym rodzaj działalności nie ma tutaj żadnego znaczenia). Konkretyzując, beneficjentami polis Unit – Linked mogą zostać prezesi, członkowie zarządów spółek kapitałowych, członkowie rad nadzorczych, udziałowcy spółek kapitałowych, komandytariusze i komplementariusze spółek komandytowych, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czy wreszcie poszczególni pracownicy i podmioty wskazane przez inwestora.

Zastosowanie rozwiązania Unit – Linked

Byłoby dużym błędem, gdyby możliwości, jakie oferują rozwiązania Unit – Linked, ograniczyć tylko i wyłącznie do mnożenia majątku w drodze inwestycji w wybrane fundusze. Główną zaletą tej metody jest zwiększenie zakresu kosztów uzyskania przychodu – środki przeznaczone na inwestycje metodą Unit – Linked zaliczane są właśnie do tego typu kosztów, a co za tym idzie, zmniejszają podstawę opodatkowania, obniżając wysokość należnych podatków CIT i PIT.

Ponadto program inwestycyjny Unit – Linked może być użyty jako pozapłacowy składnik wynagrodzenia (czyli część wynagrodzenia pracownika stanowiąca dodatek do wynagrodzenia finansowego, w postaci choćby służbowego samochodu, telefonu komórkowego, usług medycznych, pokrycia kosztów zajęć rekreacyjnych, dodatkowych ubezpieczeń itp.). W tym przypadku może on np. przyjąć formę pracowniczego programu lojalnościowego, pracowniczego programu emerytalnego lub odprawy założycielskiej dla seniora w firmie rodzinnej. Co ważne, wypłata środków z takich funduszy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Korzyści wynikające z inwestowania w polisy Unit – Linked

info_unit_linked_1200_width

Bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych

Może ono być rozumiane na dwa sposoby. Po pierwsze dywersyfikacja podmiotów (towarzystw inwestycyjnych) zarządzających zgromadzonymi środkami, połączona z ich weryfikacją ze strony firm oferujących usługi Unit – Linked, ogranicza do minimum ryzyko związane z błędnymi decyzjami inwestycyjnymi oraz utratą majątku na skutek ewentualnej upadłości jednego z towarzystw (pozostałe nadal będą działać). Po drugie zgromadzone i zainwestowane przy zastosowaniu polis Unit – Linked środki są zabezpieczone w 75 proc. przed ewentualną windykacją, za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych, dla których pokrycia można zająć nawet cały zainwestowany majątek. Wreszcie prawo stanowi, że fundusze inwestycyjne nie stanowią masy upadłościowej spółki (w odróżnieniu od depozytów bankowych), i to właśnie jest kolejny czynnik, który potwierdza bezpieczeństwo majątku gromadzonego na polisach Unit – Linked i który daje im dodatkowo przewagę nad kontami bankowymi.

Korzyści podatkowe

Ponieważ środki finansowe przekazane na fundusze inwestycyjne stanowią koszt uzyskania przychodu, to wpływa to na obniżenie kwoty koniecznej do zapłaty z tytułu podatków CIT i PIT. Ponadto wypłata majątku zgromadzonego na polisie Unit – Linked na korzyść dowolnego podmiotu nie jest objęta podatkiem dochodowym.

Unit – Linked a ZUS

W sytuacji, w której polisa Unit – Linked jest wykorzystywana jako pozapłacowy składnik wynagrodzenia, nie ma obowiązku opłaty składek ZUS – owskich (emerytalnych, rentowych, społecznych) od uzyskanego w ten sposób zysku.

Kolejne korzyści dotyczące bezpieczeństwa

Konta bankowe, na których gromadzony jest majątek przekazany na rzecz polis Unit – Linked, zabezpieczone są przed zajęciem. Wynika to z tego, że system ubezpieczeniowy nie jest włączony do informatycznego systemu komorniczego współpracującego z systemami bankowymi i umożliwiającego komornikom wgląd w konta bankowe oraz uzyskiwanie informacji o tym kto, gdzie i ile pieniędzy ulokował. Ponadto nie ma obowiązku powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o wielkości majątku zgromadzonego przy ożyciu omawianej polisy.

Na koniec powiedzmy, a to jest chyba najważniejsze, że środki zebrane na funduszach nie podlegają dyrektywie unijnej „Bail in”, która, mówiąc najogólniej, pozwala na umarzanie długów upadającego banku wobec jego wierzycieli w drodze administracyjno – prawnej. Przekładając to na bardziej zrozumiały język: W chwili zagrożenia upadłością bank, w którym mamy konto, nie ma obowiązku wypłaty nam (jako wierzycielowi) zgromadzonych na koncie pieniędzy, ponieważ są one używane do „ratowania” banku bez naszej (właściciela) zgody.

Biorąc pod uwagę całokształt korzyści oferowanych przez rozwiązanie typu „polisa Unit – Linked”, a także uwzględniając niespotykany w stosunku do innych metod inwestycyjnych poziom bezpieczeństwa gromadzonych w ten sposób środków, może okazać się, że Unit – Linked w krótkim czasie stanie się najpopularniejszą formą działalności inwestycyjnej.

Autor: B. Fuchs, Dowson Holdings