Rezydencja podatkowa osoby fizycznej oznacza jurysdykcję, w której zobowiązana jest ona do zapłaty podatków. Może to być zarówno konkretne państwo, jak i jego terytorium zależne (np. Brytyjskie Wyspy Dziewicze, lub Antyle Holenderskie) a także część składowa tego państwa (stan, np. Delaware lub Wyoming, czy tez emirat, np. Ras al Khaimah).

 

Czemu służy rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa osoby fizycznej służy przede wszystkim dokładnemu określeniu miejsca, w którym zapłaci ona podatki, w sytuacji, kiedy zarobkuje ona w co najmniej dwóch różnych jurysdykcjach. W takim przypadku zapobiega ona zagrożeniu podwójnym opodatkowaniem – podatkiem u źródła, czyli osiągniętym w miejscy zarobkowania, oraz tym płaconym w miejscu rezydencji (stosuje się wtedy zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawieranych pomiędzy poszczególnymi krajami).

Dodatkowo zmiana rezydencji może też być uważana za jedną z metod optymalizacji podatkowej, jeżeli będzie ona służyła obniżeniu zobowiązań podatkowych płatnika (chodzi tu po prostu o przeprowadzkę do kraju o niższych podatkach).

 

Rezydencja podatkowa osób fizycznych w Polsce

W polskim prawie, kwestie rezydencji podatkowej są określone w art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Mówi on, że:

nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy osób, które:

  • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O ile kwestia przebywania w Polsce minimum 184 dni jest jasna i oczywista, to pewnych trudności może nastręczyć interpretacja pojęć centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

 

Centra interesów osobistych i gospodarczych

Centrum interesów osobistych, może być rozumiane jako kraj, w którym osoba fizyczna ma najwięcej powiązań o charakterze osobistym (rodzinnym i towarzyskim – miejsce zamieszkania jej rodziny, a dokładnej współmałżonka, ewentualnie partnera życiowego) oraz gdzie podejmuje działalność o charakterze niezarobkowym (społeczna, polityczna, obywatelska).

Natomiast centrum interesów gospodarczych, to inaczej lokalizacja, w której podmiot uzyskuje większość swoich dochodów, posiada majątek, zobowiązania kredytowe, konta bankowe, a nawet polisy ubezpieczeniowe.

 

Informacje dodatkowe

Dokumentem potwierdzającym rezydencje podatkowa osoby fizycznej jest certyfikat rezydencji. Wydają go właściwe władze podatkowe.

W sytuacji, w której osoba fizyczna spełnia przesłanki do bycia rezydentem dwóch różnych jurysdykcji – np. zamieszkuje na stałe wraz z rodziną na terenie Wielkiej Brytanii, a w Polsce przebywa/pracuje ponad 183 dni rocznie, należy zastosować przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy tymi krajami.