Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to akty prawne, o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą (dokonują tzw. transakcji transgranicznych) oraz osób wykonujących pracę najemną poza granicami kraju zamieszkania. W założeniu maja one zapobiegać wyjątkowo niekorzystnemu i niepożądanemu z punktu widzenia przedsiębiorców i pracowników zjawisku podwójnego opodatkowania.

 

Zasady tworzenia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Tego rodzaju umowy zawierane są najczęściej między dwoma konkretnymi państwami (umowy wielostronne to rzadkość), muszą więc uwzględniać i w maksymalnym stopniu dostosowywać się do ich prawa podatkowego; nie ma więc jednej obowiązującej formy, pokazującej jak taka umowa powinna wyglądać. Istnieją jednak oficjalne, powszechnie akceptowane wzorce, mówiące na jakie czynniki należy zwracać szczególną uwagę, a także jakie metody unikania podwójnego opodatkowania można stosować zawierając rzeczone umowy. Owe wzorce to Modelowa Konwencja w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku autorstwa OECD, oraz Umowa Modelowa Organizacji Narodów Zjednoczonych między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

(dane za www.gazetapodatnika.pl)

 

Rodzaje podwójnego opodatkowania

  • zewnętrzne podwójne opodatkowanie, czyli taka sytuacja, kiedy ten sam dochód jest objęty obowiązkiem podatkowym w dwóch różnych krajach
  • wewnętrzne podwójne opodatkowanie, oznacza że jeden przedmiot opodatkowania (dochód, towar) jest dwukrotnie opodatkowany przez fiskus jednego kraju.

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Zasadniczo istnieją cztery przewidziane przez umowy metody zapobiegające dwukrotnemu obłożeniu podatkiem jednego dochodu:

  • metoda wyłączenia pełnego
  • metoda odliczenia pełnego
  • metoda wyłączenia z progresją
  • metoda odliczenia proporcjonalnego

Jednak wspomniana wyżej Modelowa Konwencja w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku autorstwa OECD zaleca stosowanie tylko metod trzeciej i czwartej.

(dane za www.podatki.abc.com.pl)

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach, których stroną jest Polska

Zgodnie z wytycznymi OECD, Polska stosuje metody wyłączenia z progresją (inaczej zwolnienia podatkowego) oraz odliczenia proporcjonalnego (inaczej kredytu podatkowego).

Szczegółowo na czym polegają powyższe metody opiszemy w kolejnych publikacjach.

 

Dodatkowe informacje

Na chwilę obecną Polska jest sygnatariuszem ponad 90 – ciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pełny wykaz krajów, z którymi współpracujemy w tej dziedzinie, wraz z datami ich podpisania i wejścia w życie zamieszczony jest na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl.

Dowiedz się więcej o działaniach i sposobach optymalizacji podatkowej.