Pojęcie podatku u źródła jest ściśle powiązane z handlem międzynarodowym; jest on bowiem pobierany w sytuacji, w której podmiot uzyskujący przychód, czyli podatnik, ma inną rezydencję podatkową (kraj, w którym powinien opłacić podatek) niż podmiot dokonujący wypłaty, czyli płatnik podatku (mający siedzibę w państwie, w którym uzyskano przychód).

 

Podatek u źródła w praktyce

Jak wspomniano powyżej, podatnikiem jest podmiot, który uzyskał konkretny zysk poza miejscem swojej rezydencji podatkowej, ale to na płatniku podatku ciąży obowiązek obliczenia, poboru i zapłaty podatku do właściwego mu Urzędu Skarbowego. Wysokość naliczonego i odprowadzonego podatku jest następnie odjęta od wysokości dochodu podatnika – krótko mówiąc, podatnik otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o opłacony wcześniej przez płatnika podatek u źródła.

 

Wysokość podatku u źródła w Polsce

Wysokość rzeczonego podatku określa szczegółowo art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z nim, stawką 20% objęte są przychody podmiotów zagranicznych pochodzące z takich źródeł jak:

  • odsetki
  • należności licencyjne
  • pewne rodzaje usług niematerialnych (np. usługi w zakresie działalności rozrywkowej, sportowej, świadczenia doradcze, księgowe, rekrutacyjne, reklamowe)

Stawka 10% dotyczy dochodów zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi morskiej i powietrznej.

Kategorie dochodów nie uwzględnione w art. 21 ustawy o CIT (np. dywidendy), objęte są albo podatkiem u źródła, albo zostały opodatkowane według zasad ogólnych. Precyzuje je art. 22 ustawy.

http://www.przepisy.gofin.pl

 

Podatkiem u źródła mogą też zostać obłożone dochody osób fizycznych. W Polsce, jego wysokość określa art. 29 ustawy o PIT. Według jego postanowień, dochody z takich źródeł jak np. :

  • należności licencyjne
  • przychody pochodzące z działalności sportowej lub artystycznej
  • przychody płynące ze świadczenia usług o charakterze niematerialnym

objęte są stawką w wysokości 20%.

http://www.arslege.pl

 

Obniżenie stawki podatku u źródła

Należna do zapłaty kwota podatku u źródła może zostać zredukowana w wyniku zastosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Stawka, o którą zostanie pomniejszony podatek, zależy od konkretnej umowy zawartej z danym państwem. Jednak aby takie rozwiązanie mogło zostać zastosowane, podatnik musi posiadać certyfikat rezydencji podatkowej, czyli potwierdzenie, że jest on zobowiązany do zapłaty podatku w określonym w certyfikacie państwie. Szczegółowe przepisy zamieszczone są w ustawie o CIT (art. 21 i 22), oraz ustawie o PIT (art. 29 ust.2)

 

Informacje dodatkowe

Jeżeli polski podmiot pobiera od zagranicznego kontrahenta podatek u źródła, zobowiązany jest wykazać to w formularzu PIT – 8AR (w przypadku osób fizycznych) lub CIT – 10R (w przypadku osób prawnych).

PIT – 8AR należy złożyć do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym, w którym zagraniczny kontrahent uzyskał przychód. Termin złożenia formularza CIT – 10R upływa z końcem pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód.

(http://poradnik.wfirma.pl)